Minden vegyi anyaghoz, amelyet a cégnél, vállalkozás során használunk biztonsági adatlap szükséges.biztonsági adatlap

A biztonsági adatlap a vegyi anyag, illetve keverék/készítmény azonosítását, veszélyességét,kezelési, tárolási, szállítási előírásait, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeire vonatkozó követelményeket összefoglaló dokumentum.

Ha veszélyes anyagot, készítményt vásárol tehát, akkor a forgalmazótól kérnie kell a biztonsági adatlapot. A nagyobb gyártók, forgalmazók honlapjukon, letölthető formában közzé teszik a termékeikhez tartozó biztonsági adatlapot.

Munkavédelmi oktatás keretében biztosítani kell, hogy a biztonsági adatlap tartalmát, minden a veszélyes anyaggal kapcsolatos a biztonságos munkavégzés szempontjából lényeges adatot megismerjék a munkavállalók.

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és a  Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a. ,ahol veszélyes anyag van  a munkáltatónak kémiai kockázatelemzéssel,  kémiai kockázatbecsléssel,  kémiai kockázatértékeléssel kell rendelkeznie.

Biztonsági adatlap információk:

H és P mondatok

Biztonsági adatlap:

H mondatok

H200 Instabil robbanóanyagok.
H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202 Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203 Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204 Tűz vagy kivetés veszélye.
H205 Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H221 Tűzveszélyes gáz.
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223 Tűzveszélyes aeroszol.
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H240 Hő hatására robbanhat.
H241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242 Hő hatására meggyulladhat.
H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H251 Önmelegedő: meggyulladhat.
H252 Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H281 Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H300 Lenyelve halálos.
H301 Lenyelve mérgező.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H310 Bőrrel érintkezve halálos.
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H330 Belélegezve halálos.
H331 Belélegezve mérgező.
H332 Belélegezve ártalmas.
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340 Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha
Meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított,
hogy másexpozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően
bizonyított,hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni
a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított,
hogy másexpozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg
kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370 Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > <
meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más
expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H371 Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > <
meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más
expozíciós útvonal nemokozza a veszélyt >.
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
károsítja a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

Biztonsági adatlap:

EUH mondatok:

EUH 001 Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH 006 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
EUH 014 Vízzel hevesen reagál.
EUH 018 A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
EUH 019 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH 044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH 029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH 070 Szembe kerülve mérgező.
EUH 071 Maró hatású a légutakra.
EUH 059 Veszélyes az ózonrétegre.
EUH 201 Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba
vehetnek.
EUH 201 A Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH 202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad.
Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH 203 Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór)
szabadulhatnak fel.
EUH 207 Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek.
Lásd agyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat.
EUH 208 Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 209 A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.
EUH 209 A A használat során tűzveszélyessé válhat.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell
tartani, a használati utasítás előírásait.

Biztonsági adatlap:

P mondatok (GHS / CLP)

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg
nem értette.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P220 Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.
P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.
P222 Nem érintkezhet levegővel.
P223 Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és be
lobbanás fordulhat elő.
P230 …-val/-vel nedvesítve tartandó.
P231 nert gázban használandó.
P232 Nedvességtől védendő.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P234 Az eredeti edényben tartandó.
P235 Hűvös helyen tartandó.
P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.
P242 Szikramentes eszközök használandók.
P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P244 A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.
P250 Tilos csiszolásnak/ütésnek/…/súrlódásnak kitenni.
P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
P282 Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.
P283 Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.
P284 Légzésvédelem használata kötelező.
P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
P231 + P232 Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő.
P235 + P410 Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.
P301 LENYELÉS ESETÉN:
P302 HA BŐRRE KERÜL:
P303 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:
P304 BELÉLEGZÉS ESETÉN:
P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
P306 HA RUHÁRA KERÜL:
P307 Expozíció esetén:
P308 Expozíció vagy annak gyanúja esetén:
P309 Expozíció vagy rosszullét esetén:
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P311 Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P313 Orvosi ellátást kell kérni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni.
P320 Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén).
P321 Szakellátás (lásd … a címkén).
P322 Különleges intézkedések (lásd … a címkén).
P330 A szájat ki kell öblíteni.
P331 TILOS hánytatni.
P332 Bőrirritáció esetén:
P333 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:
P334 Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P335 A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
P336 A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni.
Tilos az érintett terület dörzsölése.
P337 Ha a szemirritáció nem múlik el:
P338 Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása.
P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P341 Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P342 Légzési problémák esetén:
P350 Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
P352 Lemosás bő szappanos vízzel.
P353 A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P360 A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell
öblíteni.
P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370 Tűz esetén:
P371 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén:
P372 Tűz esetén robbanásveszély.
P373 TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.
P374 Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.
P375 A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P376 Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan
megszüntethető.
P378 Az oltáshoz … használandó.
P380 A területet ki kell üríteni.
P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.
P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése
érdekében.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZ-PONTHOZ
vagy orvoshoz.
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P302 + P334 HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P302 + P350 HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett
ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni
vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P304 + P341 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss
levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen
tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása.
P306 + P360 HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a
bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
P307 + P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy
orvoshoz.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P335 + P334 A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves
kötéssel kell hűteni.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P342 + P311 Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
vagy orvoshoz.
P370 + P376 Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
P370 + P378 Tűz esetén: az oltáshoz …használandó.
P370 + P380 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.
P370 + P380 + P375 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély
miatt távolból kell végezni.
P371 + P380 + P375 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet.
A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P401 Tárolás: … .
P402 Száraz helyen tárolandó.
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
P404 Zárt edényben tárolandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P406 Saválló/saválló bélésű … edényben tárolandó.
P407 A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.
P410 Napfénytől védendő.
P411 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet.
P412 Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P413 A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete
legfeljebb … oC/…oF lehet.
P420 Más anyagoktól távol tárolandó.
P422 Tartalma … -ban/-ben tárolandó.
P402 + P404 Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P410 + P403 Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P411 + P235 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet. Hűvös helyen tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

 

 

 

 

 

 

 

 

Apróhirdetésingyen.hu