Munkavédelmi ellenőrzés 2019, pékség, cukrászat figyelem!

Sütőipar, cukrászipar, pék, cukrász, egyéni vállalkozó, cég, figyelem ellenőrzés várható!

Megjelent a Pénzügyminisztérium a tájékoztatása, amely szerint a 2019.-es évben kiemelten a sütő-és cukrászipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata várható.

A sütőipari, cukrászipari munkavégzés veszélyforrásai miatt. A korábbi években több súlyos munkabaleset is történt, emiatt fokozottan ellenőrzik majd a pékségeket, cukrászatokat.

Tervben van még a saját kezdeményezésű célvizsgálat „ a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok által az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembevétele alapján kiválasztott tevékenység, szakma vagy ágazata”

Így tehát gondoljuk a munkavédelmi ellenőrzés 2019-ben is nagy valószínűséggel lesz az építőipar, feldolgozóipar, kereskedelem, mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó, cég kapcsán, de bármikor-bárhol felbukkanhat egy munkavédelmi felügyelő.

Mit néznek a felügyelők egy munkavédelmi ellenőrzés során?

Milyen dokumentációkat kérhetnek?

  1. Érintésvédelmi jegyzőkönyv

  2. Orvosi alkalmassági

  3. Munkavédelmi oktatás és munkavédelmi oktatási tematika

  4. Munkavédelmi kockázatelemzés, kockázatértékelés

  5. Kémiai kockázatbecslés

  6. Üzemeltetői naplók

  7. A gépek biztonságtechnikai dokumentációi

  8. stb.

Munkavédelmi ellenőrzés 2019.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, javaslunk dolgokat, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

KATTINTSON IDE!

Van egy kis ideje? Segítünk, olvasson tovább!

Milyen fontos munkavédelmi szabályok vonatkoznak a munkavégzés kapcsán egy pékségre, cukrászatra?

Munkavédelmi ellenőrzés 2019, hogyan kell csinálni egy pékségnek, cukrászatnak, hogy ne kapjon munkavédelmi bírságot?

Anyagmozgatás :

Anyagok mozgatásának megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a szállítandó anyagok, tárgyak vagy azok csomagolási módja, illetőleg mozgatása nem veszélyezteti-e a dolgozók biztonságát..

Amennyiben a rakodást végzők, illetve a rakodás közvetlen környezetében tartózkodók biztonsága szükségessé teszi, a veszélyeztetett területekre való behatolást meg kell akadályozni, és figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

Az anyagmozgatást irányítónak rakodásban jártas, 18 éven felüli, kellő gyakorlattal, rendelkező dolgozónak kell lennie. Súlyosabb osztatlan teher mozgatása esetén az irányításon kívül más munkát nem végezhet.

A mozgatott tárgyak biztonságos megfogási lehetőségeiről (pl. fogantyúk, fülek kialakítása, alátétre helyezés) gondoskodni kell, vagy erre a célra megfelelő segédeszközt kell biztosítani.

Azoknál az anyagmozgatási munkáknál, illetve eszközöknél, ahol a kézsérülés veszélye fennállhat, gondoskodni kell a kéz védelméről.

Munkavédelmi ellenőrzés 2019, munkavégzési szabályok.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, javaslunk dolgokat, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

KATTINTSON IDE!

Anyagtárolás:

Az anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi tulajdonságuk, egymásra hatásuk, továbbá a környezetből adódó behatások (pl. rázkódás, rezgés, vegyi, fény).

Raktárokban, állványokon, polcokon a legnagyobb megengedhető terhelhetőséget fel kell tüntetni.

Kézi rakodás esetén a rakodási magasságot a tárolandó anyagok, tárgyak megfogási lehetőségétől és a dolgozók megengedhető terhelhetőségétől függően a mindenkori rakodószinttől számítva kell meghatározni.

Zárt vagy fedett helyiségben történő tárolás esetén a tárolt anyag tulajdonságát, a tárolás módját, az anyag minőségét, az ott végzett munkát és a levegő szennyezettségének mértékét figyelembe véve, hatásos szellőzést kell biztosítani.

Anyagok egymáson való tárolása esetén, ha szabályos egymásra rakással az eldőlés-, elgurulásmentes tárolás nem biztosítható, kötéseket, sorok közé helyezett alátéteket (palló, léc stb.), kötésbe rakott támasztómáglyákat, kiékeléseket kell alkalmazni.

Az anyagok szállítására szolgáló göngyölegeket, hordókat, ládákat, csomagolásmódokat általában úgy kell megválasztani, hogy azok a szállítás, tárolás közben várható igénybevételeknek feleljenek meg, a szállítás, tárolás biztonságát ne veszélyeztessék.

Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek állnak ki, tárolás előtt ezektől mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módjukat kell biztosítani.

A munkahelyen nyersanyagból, félkész termékből, készáruból csak olyan mennyiséget szabad tárolni, amely a munkafolyamatos elvégzéséhez feltétlenül szükséges, és a dolgozót a gép kiszolgálásában, a biztonságos munkavégzésben, a szabad mozgásban nem akadályozza.

Munkavédelmi ellenőrzés 2019, pékség, cukrászat munkavédelmi-munkavégzési szabályok.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, javaslunk dolgokat, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

KATTINTSON IDE!

Munkavédelmi szabályok berendezések, eszközök használata:

Munkát végezni csak kipihent, alkoholmentes állapotban szabad.

A munka megkezdésekor és a munka végzése közben meg kell győződni arról, hogy a munkavállaló a munkavégzésre alkalmas állapotban van-e.

Ellenőrizni kell a munka megkezdésekor, a munkavégzés ideje alatt folyamatosan, hogy a munkahely és a munkaeszköz, továbbá az alkalmazott technológia kielégíti e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, továbbá a higiéniai követelményeket.

Gép és gépi berendezés belső terébe nyúlni, ott bármilyen munkát végezni csak a hajtómotor kikapcsolása, a forgó-, mozgó alkatrészek leállítása és hálózatról történt leválasztása után szabad.

Javítás, karbantartás, illesztés, tisztítás stb. időtartama alatt a gép vagy a gépi berendezés kapcsolójánál a bekapcsolást megtiltó, biztonságosan rögzített feliratot kell helyezni.

Meghibásodás esetén, amelynek megjavítására a munkavállaló nincs feljogosítva, a gépet azonnal üzemen kívül kell helyezni és a megjavítás érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Gépet, gépi berendezést csak az javíthat, akit erre kiképeztek és felhatalmaztak.

Vendéglátó-ipari gépek, berendezések, eszközök és anyagok kezelése, használata Nyomás alatt lévő főzőüstből az ürítést csak a belső nyomás megszüntetése után és fokozatosan szabad megkezdeni.

Kézikocsi:

A kézikocsit csak lépésben szabad mozgatni.

Olyan kézikocsit, amelynek nincs vonórúdja, csak tolni szabad.

Az ilyen kocsit csak olyan magasságig szabad megrakni, hogy a kocsit toló dolgozó az útvonalat áttekinthesse.

A létrák használatára vonatkozó előírások:

A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használat alatt stabil legyen. A hordozható létrák lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy a létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak.

A támasztó, illetve függesztett létrákat – a kötéllétrák kivételével – elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell.

Munkavédelmi ellenőrzés 2019, gázüzemű berendezések, sütő-főző berendezések használata. 

Gáz főzőberendezések, egyéb:

Gáz- és olajüzemű berendezéseket begyújtani csak a berendezés környezete és az égésterméket elvezető csatornák átszellőztetése után szabad megkezdeni.

Gázcsapot lánggal történő begyújtáskor csak akkor szabad megnyitni, ha a szükséges gyújtóeszköz égő állapotban a begyújtás helyén van.

Főzőberendezést fűtésre használni tilos,csak hibátlan felületű tűzhelyet szabad üzemeltetni.

Forró edények megfogásához, sütőberendezések forró lemezeinek és rácsainak elszedéséhez e célra kialakított segédeszközt és fogóruhát kell használni.

Ha a tűzhely körül egyidejűleg többen is dolgoznak, munkájukat össze kell hangolni.

Azt az edényt, amelyet kézzel mozgatnak, forró étellel vagy folyadékkal csak űrtartalmának ¾ részéig szabad megtölteni.

Forró ételt tartalmazó edényeket az e célra kijelölt, a közlekedési úttól elválasztott helyen is csak tároló zsámolyon szabad tárolni.

Forró ételt tartalmazó edény kézi szállítása előtt meg kell győződni arról, hogy a szállítási útvonal szabad, csúszásmentes.

Lépcsőn forró ételt – az adagoltakat kivéve – csak légmentesen zárt edényben szabad szállítani..

A dagasztógép csészéjének billentése előtt a gép működését kikapcsolással kell megszüntetni.

Mosogatás előtt meg kell győződni az edények, evőeszközök, üvegáruk épségéről.

Mosogatómedence aljára gumi- vagy műanyaglapot kell helyezni, amelyet tisztán kell tartani.

Sérült edényeket, tányérokat, üvegárut, evőeszközt használni tilos!

Munkavédelmi ellenőrzés 2019, takarítási-biztonsági szabályok.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, javaslunk dolgokat, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

KATTINTSON IDE!

Takarítás:

A tisztító-, fertőtlenítő szereket eredeti csomagolásban, felirattal ellátva, külön helyiségben (fülkében) kell tárolni.

Porszívó porzsákjának cseréjét csak a készülék csatlakozó zsinór falialjzatból történt kihúzása után szabad elvégezni.

Porszívót tilos törött vagy hiányos burkolattal használni!

Padozat nedves kezelését csak a nedvesen tisztító készülékre vonatkozó előírásoknak megfelelő berendezéssel szabad végezni.

Felmelegedett lámpaburát, izzót vizes ronggyal tisztítani tilos!

Üvegfelületek tisztítása előtt meg kell győződni arról, hogy repedés nincs-e a tisztítandó felületen.

Asztalból, székből, ládából összeállított állványról a munkavégzés tilos!

A padozatra kerülő kiömlő folyadékot, zsíros ételmaradékot rögtön el kell távolítani.

Önnek is segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó iroda!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, javaslunk dolgokat, így ön nyugodt lesz egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

KATTINTSON IDE!

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem.

Gyorsan,rugalmasan,egyszerűen.