Tűzvédelmi feladatok:

 

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Tűzvédelmi kötelezettségek cégeknek, vállalkozásoknak: 

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

 1.  a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;
 1.  a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
 2.  a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani; (OTSZ)
 3.  biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
 • Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.
 • A tűzvédelmi, gazdasági és műemléki szempontból kiemelt fontosságú létesítményekre külön jogszabályban meghatározottak szerint a hivatásos tűzoltóság Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervet készít.
 • A létesítmény és a hozzá tartozó terület felett a rendelkezési jogot gyakorló a tűzoltóság írásos megkeresésére a TMMT elkészítéséhez szükséges műszaki és kapcsolattartási adatokat 30 napon belül köteles a hivatásos tűzoltóság rendelkezésére bocsátani.
 • Az adatszolgáltatásra kötelezett a szöveges formátumú adatokat elektronikus úton, míg a műszaki rajzos, grafikus formátumúakat nyomtatott és elektronikus változatban kell átadnia a tűzoltóság részére.
 • Az adatokban bekövetkezett változásokat a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb írásban 8 napon belül be kell jelenteni a hivatásos tűzoltóságnak.
 • A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységekben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

 1.  a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 2.  a  szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 3.  az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 4.  a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 5.  az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 6.  a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 7.  a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 8.  a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:a) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre és szabadtérre;

 1.  azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
 2.  kereskedelmi szálláshelyre;
 3.  az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:a) a tűzjelzés módját;

 1.  a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
 2. a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 3.  a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 4.  A létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i)pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.
 5. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
A létesítmények épületei közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A fentieket a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni

 • A gazdálkodó tevékenységet folytatók kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.
 • Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben, valamint a közösségi rendeltetésű, a közepes vagy magas kockázatú ipari, mezőgazdasági és tárolási épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.
A tűzvédelmi szervezet feladatai:
 • A szervezet eredményes tevékenységének egyik alapvető feltétele az, hogy gazdálkodó szervezet által folytatott tevékenységi kör veszélyforrásairól, a technológiáról, az anyagok, termékek tűzvédelmi jellemzőiről, a lehetséges veszélyhelyzetről részletes információval rendelkezzen.
 • További feltétel, hogy a tevékenységi kört az alaptevékenységet végzőkkel az együttműködés, a kölcsönös információcsere folyamatos legyen.
 • Az eredményesség nem kevésbé fontos feltétele a munkáltató által a tűzvédelmi szervezet részére biztosított hatáskör (javaslat, véleményezés, intézkedés).
 • A feltételek együttes teljesülése garanciát jelent a tűzvédelmi szervezet feladatainak hatékony ellátására, amelyek a következők:
A munkavállalók feladatai:
 • Az  előírások, szabályok,  rendelkezések, a Tűzvédelmi Szabályzat (Tűzriadó Tervben) foglaltak megismerése, megtartása a tűzesetek megelőzése érdekében.
 • A tűzesetek jelzése és jelentése, közreműködés a tűz eloltásában, személyek és vagyontárgyak mentésében.
 • Az adott munkaterületük tűzveszélyességének megismerése, a munkarenddel kapcsolatos előírások megismerése és betartása.
 • A kijáratok, vészkijáratok és menekülés céljára szolgáló utak, a tűzvédelmi felszerelésekhez, a központi elzáró szelvényekhez villamos leválasztó kapcsolók és főkapcsoló, gázelzáró szelvény, a villamos kapcsolótáblához vezető utak szabadon hagyása.
 • A felszerelések és berendezések szabadon hagyása és ezen berendezések használatának készségszintű ismerete.
 • A különböző oltóanyagok oltóhatásának és alkalmazhatóságának ismerete.
 • A tűzvédelemmel összefüggő tiltó rendelkezések, és a szabványos jelzőtáblák tiltásának maradéktalan betartása.

 

Kérdése van ?

06-30-261-01-52