OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

OMMF, munkavédelmi ellenőrzés:

 

Fontos munkavédelmi szabályok a fémfeldolgozás területén:

 • A szerelés megkezdésének feltétele, hogy
  • a szereléshez szükséges személyi, tárgyi és szervezési feltételek rendelkezésre álljanak,
  • a munkakezdés feltételeinek meglétét tanúsító okmányok, írások, engedélyek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek rendelkezésre álljanak,
  • befejeződjön a biztonságos munkavégzéshez szükséges előkészítő tevékenység, és ezt dokumentálják.
 • A munkavállalók részére megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet, valamint öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési és melegedési lehetőségeket kell biztosítani.
 • Ha a szerelési munkahelyen veszélyes anyagok jelenlétével (egészségre ártalmas, tűz- és robbanásveszély stb.), kedvezőtlen éghajlati és időjárási viszonyokkal kell számolni, akkor a munkát csak megfelelő védőintézkedések és védőeszközök megléte esetén szabad megkezdeni és végezni.
 • Működő üzemben, illetőleg környezetében, valamint vasút, közút területén szerelési tevékenység csak akkor végezhető, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről az üzemeltető írásban nyilatkozott. Ha a szerelési tevékenységben résztvevők munkáltatója vagy megbízója, illetve végzője nem az üzemeltető, akkor ez az írásos nyilatkozat az összehangolás része.
 • A működő üzemben szerelést végző dolgozók részére az üzemeltető köteles a működő üzem biztonsági előírásait ismertetni és azt dokumentálni.
 • Ha a nyomás, illetőleg feszültség alatt álló energiavezetékek veszélyt jelenthetnek a szerelési tevékenységre, akkor a szerelés csak úgy végezhető, ha az üzemeltető ezek pontos helyét ismertette, a figyelmeztető feliratokat elhelyezte.
 • A szerelést végző köteles biztosítani ezek sértetlenségét a tevékenység során.
 • A szerelés tárgyát és a szerelési tevékenységet figyelembe véve a szerelést végzőnek a veszélyek és ártalmak ismeretében szükség szerint írásban kell meghatároznia az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.
 • Ennek tartalmaznia kell a személyi, tárgyi és szervezési feltételeket, a fellépő egészséget és biztonságot fenyegető kockázatokat, azok elhárításának, csökkentésének módjait.
 • A szereléshez szükséges engedélyeket a szerelést végzőnek kell beszereznie.
 • A szerelési tevékenységhez hitelesített szerelési naplót kell vezetni.

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

Állványok készítése, használata és bontása a külön jogszabályban foglaltak szerint.

 • Több szintet érintő szerelési tevékenység esetén a leeső vagy kivágódó tárgyak ellen műszaki és/vagy szervezési intézkedést kell tenni. A nagy kiterjedésű szerkezetek, csővezeték rendszerek bontásához, bontási utasítást kell készíteni.
 • A szerelést végző határozza meg a szűk, zárt térben, különösen kedvezőtlen körülmények között vagy testhelyzetben történő munkavégzés során személyi, tárgyi és szervezési feltételeket.
 • A szerelést végzőnek a szereléshez a dokumentációban meghatározott minőségű anyagokat kell felhasználnia.
 • A szabadban végzett szerelés esetén a szerelést végzőnek kell a tevékenység végzéséhez szükséges megvilágítást biztosítani.
 • Veszélyes hulladékok, környezetszennyező anyagok és egyéb hulladékok tárolásáról, rendszeres elszállításáról olyan módon kell gondoskodni, hogy az egészségi ártalmat, illetve környezetszennyezést ne okozzon.

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYEK

 • Szerelési tevékenységgel csak az a munkavállaló bízható meg, aki a munkaköri orvosi vizsgálatokalapján egészségileg alkalmas, rendelkezik a szükséges szakmai képesítéssel az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges készséggel és jártassággal.
 • A foglalkoztatás meghatározásánál figyelembe kell venni a tiltott munkaköröket, az életkorhoz, nemhez kapcsolódó egészségvédelmi előírásokat.
 • A munka biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.
 • Ha a szerelést két- vagy több személy végzi, akkor a munka irányításával egy főt meg kell bízni, aki legalább szakmunkás képesítéssel rendelkezik. Ezt a megbízást a csoportban dolgozók tudomására kell hozni.
 • A szerelést végzőnek a feladat jellegének és veszélyességének figyelembevételével kell kialakítani a vezetői irányítás szintjeit.
 • A szerelési tevékenységet végzőknek rendelkezniük kell munkavédelmi ismeretekkel, amelyekről a szerelés irányítójának meg kell győződnie.
 • A szerelési tevékenység jellegének megfelelő „munkára képes állapotot” a szerelést irányítónak írásban meg kell határoznia. E szabályok betartása, illetve betartatása a munkavállaló és a munkáltató együttes kötelezettsége.
 • Próbaüzemet csak az a személy irányíthatja, aki arra írásban megbízást kapott.

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

SZERELÉSI MUNKAHELYEK, MUNKAMŰVELETEK KÖVETELMÉNYEI

 • A szerelés munkaterületét az alkalmazott gép-, berendezés és anyag terhelésének, a várható igénybevétel figyelembevételével kell kialakítani.
 • A munkahelyen a közlekedési utak szélessége, teherbírása és szabad magassága biztosítsa a személyek közlekedésének és a szerelési tevékenységhez kapcsolódó anyagmozgatás biztonságát.
 • A tároló helyet az anyag környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás-, szállítás- és tárolás módjának figyelembevételével kell kialakítani.
 • A munkavégzés helyének, biztonságos megközelítésének feltételeit meg kell teremteni.
 • A szerelési munkahelyen a be- és leesés elleni védelmet műszaki megoldással (korlát, elkerítés, lefedés, állványzat stb.) kell biztosítani.
 • A tárgyak leesése által veszélyeztetett szerelési munkahelyeken, illetve közlekedési utakon megfelelő védelmet nyújtó műszaki megoldással (védőállvány, védőtető stb.) kell az ott dolgozók és közlekedők biztonságáról gondoskodni.
 • A közúton végzett munkákat a forgalomtól külön kell választani és a szerelési területet feltűnően, egyértelműen és időt állóan jelezni kell.
 • Az ideiglenes energiahordozó vezetékeket (villamos, gáz, gőz, víz, olaj stb.) úgy kell elhelyezni, hogy azok ne okozzanak botlásveszélyt, és a sérülésnek kitett helyeken mechanikai védelmükről gondoskodni kell.
 • A szállítás módját és eszközeit a szállítmány tömege és méretei, a szállítási útvonal figyelembevételével meg kell határozni.
 • A szállítmány jellegétől függően a szállítást végzőnek kell meghatároznia a szállítási terv készítésének és hatósági engedélyeztetésének szükségességét.
 • A munkahelyi szállítóeszközöket a szállítmány sajátosságainak figyelembevételével kell kiválasztani. Az emelés módját és eszközeit, a teher sajátosságait és a környezet figyelembevételével kell meghatározni az Emelőgép Biztonsági Szabályzat alapján.
 • Az emelőhelyeket és a függesztő eszközöket úgy kell kiválasztani és alkalmazni, hogy az emelésnél fellépő erők a gyártmányt ne károsítsák, és az emelés a környezetet ne veszélyeztesse.
 • Ha az emelést az emelést végző veszélyesnek ítéli meg, akkor az csak egyszemélyi felelős irányításával végezhető.

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016

.Állványozás

 • A szerelőállványok szerkezeti kialakítása biztosítsa:
  • a szerelési művelet hozzáférhetőségét,
  • a szerelés helyének megközelítését,
  • a szerelési műveletek elvégzését.
 • A szerelőállványt csak szerelési célra és a várható terhelés figyelembevételével szabad használni.
 • A speciális állványok nehézállvány, emelőállvány alkalmazásának szükségességét a szerelést irányító felelős vezetőnek kell meghatároznia.
 • Üzemben lévő gépek feletti munkavégzésnél olyan állást, munkapódiumot kell biztosítani, amely a leesés és a tárgyak lezuhanása ellen megfelelő biztonságot nyújt.

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

 • Darabolás
 • A megmunkálandó anyag hideg vagy termikus darabolása csak az anyag és/vagy eszköz megfelelő rögzítése, illetve stabilitása alatt végezhető el.
 • A fekete-meleg munkadarabokat meg kell jelölni.
 • A levágott anyagot – méretétől és súlyától függően – elmozdulás, billenés leesés ellen – biztosítani kell.
 • A munkadarabon igazítást, változtatást csak a darabolási művelet megszakítása után szabad végezni.
 • Ha a munkadarab súlya és terjedelme megköveteli, akkor a be- és kiemeléshez megfelelő szervezési intézkedéseket és/vagy emelőeszközöket kell alkalmazni.
 • A helyszíni szerelésnél végzett kézi vagy gépi daraboláshoz biztonságos munkaállást kell használni.

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

 • Sorjázás
 • A darabolás után a keletkezett éleket, sorjákat a munkadarabról el kell távolítani.
 • A sorjázás eszközét és módját a munkadarab nagysága, anyaga és helye szerint kell megválasztani.
 • Vékony, könnyen elhajló anyagok (lemezek, szalagok stb.) megfelelő merevítéséről sorjázás során gondoskodni kell.
 • 4 3 mm vastagsági méret alatti lemezeket tárgytartós köszörűgépen tilos sorjázni!

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

 • Élkiképzés
 • Az élkiképzés műveletét elsősorban előgyártás során kell elvégezni.
 • Helyszínen végzett gépi élkiképzés során biztosítani kell a célgép egyenletes vezetését, valamint a berendezésnek megmunkálandó anyagról való leesés elleni védelmét.

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

 • Hajlítás, egyengetés
 • Hajlításnál a munkadarab megfelelő rögzítését és vezetését biztosítani kell.
 • Hajlítás közben a munkadarab alátámasztásáról és billenés elleni védelméről gondoskodni kell.
 • A hajlítási művelet módját (hideg, meleg) és eszközét az anyag tulajdonságai, méretei és felhasználási céljától függően kell meghatározni.
 • A fekete-meleg munkadarabokat meg kell jelölni.
 • Több fokozatban történő hajlítás és egyengetés esetén az anyag összetételétől függően feszültségmentesítést kell végezni.
 • Hajlítás és egyengetés során gondoskodni kell az anyag kivágódása, kicsapódása elleni védelméről.

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

 • Csavarkötés
 • Egyszerű nyomatékjelző, illetve nyomatékhatároló nélkül kéziszerszámokkal végzett csavarmeghúzás csak alárendelt csavarkötéseknél alkalmazható.
 • Minden ettől eltérő esetben szerelési utasításban kell megadni
  • a meghúzó nyomaték nagyságát,
  • a felületek állapotára vonatkozó követelményeket,
  • a meghúzás módját, sorrendjét és eszközeit.
 • A csavarkulcs nyomatékát hosszabbítással növelni tilos!
 • A csavart elfordulás ellen biztosítani kell. A biztosítás módját – ha szükséges – elő kell írni.

 OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

 • Szegecselés
 • A szegecselési műveletnél a fellépő erővel arányos ellentartót kell használni.
 • A gépi szegecselő kalapácsot működtetni csak a szegecsre rászorított helyzetben szabad.
 • 5 kg-nál nagyobb tömegű szegecselő készülékek megfelelő felfüggesztését, alátámasztását biztosítani kell.
 • A szegecs melegítésével és a meleg szegecsekkel történő munkavégzés munkavédelmi követelményeit a szerelési utasításban kell megadni.

OMMF, munkavédelmi felügyelőség fémipari tevékenységek ellenőrzése 2016.

 • Ragasztás
 • Teherviselő felületek ragasztását csak a tervező által megadott helyen és módon lehet végezni a műveleti utasításban meghatározott követelmény betartásával.
 • Az utasításban meg kell határozni a ragasztás műveleti követelményeit.

 

Bátran keressen bennünket és kérjen tanácsot, segítünk!
Árajánlatot kérhet a kapcsolat menüpont alatt,vagy  a 06-30-261-01-52-es telefonszámon.