Kockázatelemzés munkavédelem, mi a kapcsolat?  Kockázatértékelés, kockázatbecslés ismerős? A munkavédelem területén már hallott róla?

Elkészítjük önnek és utána három évig ha változás nincs a tevékenységben, környezetben, technológiában, a kockázatelemzés három évig érvényes.

Hatósági ellenőrzés során elkerülhető a bírság és az elmarasztalás.

Telefonos, Email-es egyeztetés, szükség esetén helyszíni felmérés.

Miért jó ez a lehetőség? Nincs kiszállási díj. Nincsenek egyéb költségek. Kockázatelemzés munkavédelem az egész ország területén.

Telefon: 06-30-261-01-52 

Kockázatelemzés munkavédelem, munkabiztonság kapcsolata.

A kockázatelemzés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.

Az Mvt. alapján „A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, kockázatelemzéssel  amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.


A munkáltató a kockázatértékelést, kockázatelemzést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.


 Kockázatelemzés  munkavédelem dokumentálása:

 1. a kockázatértékelés,kockázatelemzés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;
 2. a veszélyek azonosítása;
 3. a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
 4.  a kockázatot súlyosbító tényezők;
 5. a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
 6.  a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
 7.  a kockázatértékelés,kockázatelemzés elkészítésének tervezett következő időpontja;
 8. az előző kockázatértékelés,kockázatelemzés időpontja.


A kockázatértékelés,kockázatelemzés  dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

Kémiai kockázatbecslés:

 • Az EüM-SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján „A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban. A kockázatbecslést,kockázatelemzést az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni
 • veszély azonosítása,
 • az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,
 • az expozíció becslése,
 •  a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázat becslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére vagy eltűrhető szintűre csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.

A munkavédelmi törvény 2012. januári változása alapján a kockázatelemzés a munkavédelem területén  nem kell felülvizsgálni, hanem 3 évente új kockázatértékelést kell készíteni.

Jogszabályban meghatározott esetekben soron kívül új kockázatelemzést kell készíteni!!!

Bízza ránk a szükséges dokumentációk elkészítését.

Bátran keressen bennünket és kérjen tanácsot, Önnek is  segítünk!

Árajánlatot kérhet a kapcsolat menüpont alatt,vagy  a 06-30-261-01-52-es telefonszámon.