A munkavédelem célja.munkavédelem célja

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények összessége.

A munkavédelem célja és feladata.

a munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése érdekében.

Munkáltatók főbb kötelezettségei Munkáltató az, aki munkavállalót szervezett munkavégzés keretében (pl. munkaviszonyban, közfoglalkoztatási, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, közérdekű önkéntes, vagy szervezett társadalmi munkában) foglalkoztat.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata.

Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa.

A mást nem foglalkoztatók (önfoglalkoztatók), pl. a munkájukat kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozók, őstermelők, vagy a szabad szellemi foglalkozásúak munkavégzésére is kiterjed a munkavédelmi előírások egy része.

Gondoskodniuk kell a munkavégzés hatókörében tartózkodók (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.) védelméről.

A munkavédelem célja és feladata.

a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása. A személyi és tárgyi feltételeket olyan módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól. A munkavédelem alapkérdései A balesetek és foglalkozási ártalmak megelőzhetők, ha az ember a maga alkotta gépeket, berendezéseket, eszközöket biztonságossá tudja tenni.

A munkavállalók munkakörülményei, biztonsága, szociális ellátottsága döntően megszabja a munkakedvet és a munka hatékonyságát. A munkabiztonság a veszélytelen technika, technológia alkalmazásával valósítható meg. A tökéletes megoldást az automatizálás széleskörű elterjedése, a technológiai folyamatok zárttá tétele biztosíthatja.

Ez a „veszélytelen technika” azonban egyáltalán nem, vagy csak nagy költségráfordításokkal lenne elérhető, amelyre a gazdaság jelenlegi szereplőinek nincs lehetőségük. Ennek tudatában meg kell elégednünk a munkavédelemnek egy alacsonyabb fokozatával, a „biztonságtechnikával”, amelynek kettős feladatot kell megoldania.

Egyrészt a tárgyi és szervezeti feltételek tökéletesítését, másrészt a munkavállalók folyamatos felvilágosítását arról, hogyan tudnak biztonságosan együtt élni a jelen lévő veszélyekkel. A munkahelyek ergonómiai tervezése, a zaj csökkentése, a nemdohányzók védelme stb. egyformán fontosak a munkáltatók és a munkavállalók számára.

A munkavállaló legfontosabb kötelességei:

  1. a használt munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
  2. az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
  3. a munkavégzéshez előírt ruházatot viselni;
  4. munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
  5. a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni;
  6. a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni;
  7. veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
  8. a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni;
  9. önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket;
  10. köteles együttműködni a munkáltatóval, a munkatársaival, illetve a munkavédelmi és a foglalkozás-egészségügyi szakemberrel.  

Vállalkozás, fejlődés, siker.

Legyen Ön is sikeres.

Segít a Munka-Tűz-Biztonság Szaktanácsadó Iroda.

Tel.: 0630-261-01-50