Nyári munka esetén mint minden munkavállaló, így a diák munkavállalók, idénymunkát végzők is jogosultak megkövetelni munkáltatójuktól: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

Nyári munka esetén is vannak munkavédelmi jogok,munkavédelmi kötelezettségek!

A veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítása.

A munkavégzéshez szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőséget.

A munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munkavédelmi eszközök, biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök, az előírt védőital, valamint a tisztálkodási lehetőség, pihenőhelyiség, megfelelő étkezési lehetőség biztosítását.

A munkaköri, szakmai, személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletnek megfelelést.

A munkabalesetének, foglalkozási megbetegedésének kivizsgálását.

A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért. Jogosult m

egtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne, köteles megtagadni a feladat teljesítését.

A nyári munka estén a munkavállalók legfontosabb kötelezettségei:

  1. Csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak, tűzvédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.
  2. A munkáját úgy kell végeznie, hogy az saját vagy mások egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.
  3. Köteles a használt munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
  4. Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni.
  5. A munkavégzéshez előírt ruházatot viselni.
  6. Munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani.
  7. Munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni.
  8. A részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni
  9. Veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől. A balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.
  10. Önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket.Köteles együttműködni a munkáltatóval, a munkatársaival, illetve a munkavédelmi- és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatatást nyújtó szakemberekkel.